POJAZD ZABYTKOWY W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE ZABYTKÓW:

• Art. 3, pkt 1 (…) rzecz ruchoma stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
• Art. 6 ust. 1, pkt 2 lit. d. (…) ruchomy zabytek techniki to środek transportu taki który świadczy o kulturze materialnej, charakterystycznej dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego.
• Art. 51 ust. 1 Jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczane do jednej z następujących kategorii: (…) 14) środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł.

WYMAGANE DOKUMENTY:

• wniosek właściciela pojazdu z prośbą o włączenie do ewidencji;
• karta ewidencyjna zabytku opracowana zgodnie z instrukcjami Narodowego Instytutu Dziedzictwa – w 2 egzemplarzach.

INFORMACJE DODATKOWE:

Po rozpatrzeniu wniosku oraz przyjęciu prawidłowo wykonanej karty (rzetelny opis pojazdu, umieszczenie numerów pozwalających na jednoznaczną identyfikację pojazdu, użycie papieru o odpowiedniej grubości - min. 200g/m2) MWKZ włącza ją do wojewódzkiej ewidencji zabytków, wydając jednocześnie stosowne potwierdzenie. Drugi egzemplarz karty ewidencyjnej trafia do ewidencji krajowej prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.

Pojazdy do ewidencji włączane są na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r., z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661 z 2011 r.)

Pomocne w zrozumieniu pojęcia pojazdu kolekcjonerskiego, historycznego lub pojazdu zabytkowego są również kryteria określone przepisami prawa celnego. (Noty Wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej, wyjaśnieniach do sekcji XXI dział 97). W świetle tych ustaleń pojazd kolekcjonerski to pojazd mechaniczny który:

1. posiada co najmniej 30 lat;
2. jego stan jest oryginalny, bez znacznych zmian podwozia, układu kierowniczego lub hamulcowego, silnika;
3. model lub typ nie jest produkowany;
4. występuje stosunkowo rzadko;
5. nie jest normalnie stosowany do jego oryginalnego celu;
6. jest przedmiotem specjalnych transakcji poza normalnym handlem podobnymi artykułami użytkowymi;
7. posiada znaczną wartość;
8. mogą to być też pojazdy mniej niż 30-sto letnie, które, co może być udowodnione brały udział w wydarzeniu historycznym;
9. samochody wyścigowe, które, co może zostać udowodnione, zostały zaprojektowane, zbudowane i wykorzystane wyłącznie do zawodów i osiągnęły znaczące sportowe sukcesy w prestiżowych krajowych i międzynarodowych wydarzeniach.

Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g