Konserwator Zabytków

Jakub Lewicki

Jakub Lewicki jest profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i kierownikiem Katedry Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, gdzie wykłada konserwację zabytków oraz historię architektury.

Autor książek i ponad 140 artykułów naukowych w wydawnictwach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz ponad 100 i opracowań konserwatorskich. Wygłosił blisko 100 referatów na sesjach naukowych.

Prof. dr hab. Jakub Lewicki przez dwie kadencje był z wyboru Przewodniczącym Komisji Stypendiów i Dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012-2015), a po likwidacji komisji pełni rolę eksperta w tym Departamencie (2015-2016). Był rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektury i budownictwa (2008-2016). Pełnił też funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Konserwatorskiej Województwa Mazowieckiego (2014-2016), a później Przewodniczącego Rady Konserwatorskiej Województwa Mazowieckiego (2016-2017) oraz Przewodniczącego Rady Konserwatorskiej Województwa Podlaskiego (2016-2017).

Profesor Jakub Lewicki jest członkiem ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), Przewodniczącym Komisji Ochrony i Konserwacji Architektury Modernistycznej ICOMOS, Wiceprezesem Sekcji Polskiej DOCOMOMO (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement), członkiem organizacji krajowych: Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Profesor Jakub Lewicki specjalizuje się w wielu zagadnieniach: architekturze modernizmu i późnego historyzmu oraz w konserwacji architektury ze szczególnym uwzględnieniem oceny wartości zabytkowej, zajmował się też zabytkami z okresu baroku i średniowiecza oraz analizował urbanistykę końca XIX i 1 połowy XX wieku. Wykonał szereg prac studialno-badawczych (badania historyczno-architektoniczne, inwentaryzacje konserwatorskie) i opracowań przygotowawczych do projektów konserwatorskich, nadzorował przebieg prac konserwatorskich zabytków architektury.

Jako Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonywał zadania w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie: architektura i budownictwo, specjalizacja architektura nowożytna; ocena wartości i konserwacji architektury historyzmu i modernizmu (lata 2008–2012) oraz ocena badań i konserwacji architektury; ocena wartości zabytkowej architektury pod kątem wpisu do rejestru lub ewidencji zabytków (2013-2016).

W pracy dydaktycznej największe osiągnięcie Jakuba Lewickiego stanowiło stworzenie nowego profilu kształcenia łączącego ochronę zabytków i ochronę przyrody – kierunku Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Jest to połączenie kształcenia dwóch dziedzin nauki - ochrony zabytków i ochrony przyrody.

Tematyką Mazowsza i Warszawy prof. dr hab. Jakub Lewicki zajmował się od wielu lat. Badał zamki na tym terenie (m. in. Iłża i Szydłowiec), nadzorował prace konserwatorskie, od ośmiu lat był członkiem i Wiceprzewodniczącym Mazowieckiej Rady Konserwatorskiej przy Mazowieckim Konserwatorze Zabytków, był też Wiceprezesem Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (2002-2009). Od 2015 roku prowadzi badania nad malarstwem nowożytnym na Mazowszu wykonując inwentaryzację dzieł na tym terenie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Jakub Lewicki ukończył konserwatorstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1993), łącząc je ze studiami na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

Stopień doktora otrzymał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 1 czerwca 1999 r., a doktora habilitowanego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej 10 stycznia 2007 r. Tytuł profesora uzyskał 12 września 2016 r.

Jakub Lewicki otrzymał liczne prestiżowe nagrody i stypendia: m. in. Nagroda Prezesa Rady Ministrów w 2009 z nominacji Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, co stanowi najbardziej znaczące wyróżnienie. Sześciokrotnie laureat nagród ministerialnych (Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013, Nagroda Ministra Infrastruktury za publikację w 2009, Nagroda Ministra Budownictwa i Infrastruktury za publikację w 2005, Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za najlepszą pracę doktorską z architektury w 1999, Stypendium Ministra Kultury dla wyróżniającego się twórcy na rok 2005, Nagroda Specjalna Ministra Kultury w 2013). Dwukrotnie był nagrodzony przez Generalnego Konserwatora Zabytków (Nagroda za publikację w 2005, Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków i Dyrektora PP PKZ za publikację w 2007). Jako młody doktor otrzymał prestiżową Nagrodę im. ks. prof. dr Szczęsnego Dettloffa za najlepszą niepublikowaną pracę z historii sztuki w 1999 i Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 1998 roku.

Wykładał m.in.: historię architektury na kierunku architektura na Politechnice Warszawskiej, konserwację zabytków i historię architektury na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Był też Dyrektorem Instytutu Architektury i Urbanistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie do 1 marca 2017 r., kiedy złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Jakub Lewicki jest żonaty i ma bliźnięta. Interesuje się podróżami, kolekcjonerstwem ceramiki i regularnie pływa.

Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g