Kierownik Delegatury


  • Zapewnia wykonanie zadań Delegatury w ramach planu wojewódzkiego ochrony zabytków, ustalanego wspólnie z Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków i zatwierdzanego przez Wojewodę;
  • Organizuje pracę Delegatury, dokonuje podziału  pracy, sporządza projekty opisów  stanowisk pracy;
  • Sprawuje  nadzór merytoryczny nad prawidłowym  i zgodnym z prawem załatwianiem spraw przez pracowników Delegatury;
  • Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem  dyscypliny i porządku  pracy  przez pracowników Delegatury;
  • Wydaje decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, za wyjątkiem decyzji o wpisaniu zabytków do rejestru zabytków;
  • Występuje  z  wnioskami  do  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków o wpisanie zabytków do rejestru zabytków województwa mazowieckiego;
  • Składa Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków sprawozdania z działalności Delegatury oraz plany i informacje o potrzebach Delegatury.
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g