Zaproszenie na cykl spotkań „Skarby i tajemnice Piotrówki”

czwartek, 25 stycznia 2018 11:06

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza na cykl spotkań „Skarby i tajemnice Piotrówki”, który organizuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Radomiu wraz z Muzeum Jacka Malczewskiego i Zespołem Naukowym do Badań Dziejów Radomia.

Podczas spotkań, wykładów, wystaw i warsztatów archeologicznych będą prezentowane najnowsze wyniki badań nad średniowiecznym osadnictwem w dolinie rzeki Mlecznej (m. in. na grodzisku Piotrówka). Tematyka spotkań jest bardzo istotna dla radomian i mieszkańców regionu, dlatego program spotkań będzie uzupełniany przez organizatorów i wzbogacany o archeologiczne ekspozycje i inne wydarzenia związane tematycznie z wykładami.

Harmonogram:

28.01.2018 r. godzina 12:00, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Domy Gąski i Esterki, Rynek 4/5 – Katarzyna Cywa z Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie, Drzewa i krzewy wykorzystywane w średniowiecznym rzemieślnictwie w Polsce.

Podczas spotkania dowiemy się, jakie gatunki drzew i krzewów były wybierane do wyrobu przedmiotów codziennego użytku w średniowiecznej Polsce, na przykładzie badań ksylologicznych drewna użytkowego pochodzącego z wczesnośredniowiecznej osady przygrodowej nad Mleczną. Zainteresowani goście będą mogli zapoznać się z budową anatomiczną drewna najważniejszych krajowych gatunków drzew i krzewów.

Marzec 2018 - prof. Jacek Tomczyk, UKSW, Bio-archeologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia w XI-XIX w.

Maj 2018 Grzegorz Skrzyński – z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Rośliny w życiu codziennym radomian we wczesnym średniowieczu

W sezonie jesienno-zimowym 2018/19 przewidziane jest spotkanie z autorami wydawnictwa „Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Radomiu, stanowisko 4” (m.in. Kalina Skóra, IA PAN w Łodzi).

Odbędą się również spotkania z naukowcami kierującymi badaniami nad kompleksem osadniczym w dolinie rzeki Mlecznej w latach 2009 – 2012.

Dokładne daty zostaną podane po ich ustaleniu. Swój udział potwierdzili już:

-dr hab. Rafał Zapłata , UKSW

-dr Maciej Trzeciecki, IAiE PAN w Warszawie

-dr hab. Joanna Kalaga, UW

Zapraszamy, wszystkie wydarzenia są bezpłatne.

Na zdjęciu autorstwa p. Katarzyny Solarskiej, zawieszka antropomorficzna.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Dotacje na mazowieckie zabytki

środa, 24 stycznia 2018 13:29

Informacja dotycząca przyznawania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji celowej?

O przyznanie dotacji celowej może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna (np.: fundacja, stowarzyszenie, związek wyznaniowy, wspólnota mieszkaniowa), będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku albo jednostka organizacyjna posiadająca zabytek w trwałym zarządzie.

Na jaki cel dotacja może zostać udzielona?

1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14. Uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;
17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wyłącznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

W jaki sposób ubiegać się o przyznanie dotacji?

Wnioski należy składać osobiście lub listownie na adres:

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa (Warszawa - miasto na prawach powiatu, oraz powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, pruszkowski, piaseczyński, warszawski – zachodni, wołomiński, żyrardowski);
2. WUOZ w Warszawie, Delegatura w Ciechnowie, ul. Strażacka 6, 06-400 Ciechanów (powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński)
3. WUOZ w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce, ul. Kościuszki 16, 07-400 Ostrołęka (powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski oraz Ostrołęka – miasto na prawach powiatu);
4. WUOZ w Warszawie, Delegatura w Płocku, ul. Zduńska 13A, 09-400 Płock (powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, Płock – miasto na prawach powiatu);
5. WUOZ w Warszawie, Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom (powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, Radom – miasto na prawach powiatu);
6. WUOZ w Warszawie, Delegatura w Siedlcach, ul. Bema 4A, 08-110 Siedlce (powiaty: garwoliński, łosicki, miński mazowiecki, siedlecki, sokołowskim węgrowski, Siedlce – miasto na prawach powiatu);

Jaki jest termin składania wniosków?

1. do 28 lutego roku, w którym składa się wniosek na dotacje w przypadku kiedy dotacja ma być udzielona na prace przy zabytku, które zostaną przeprowadzone;
2. do 30 czerwca roku, w którym składa się wniosek na dotacje na prace przy zabytku, które zostały przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data osobistego złożenia w WUOZ w lub delegaturze, a w przypadku przekazania listem, data dzienna stempla pocztowego.

Co w szczególności uznaje się za błędy formalne wniosku?

1. Złożenie wniosku dotyczącego obiektu nie wpisanego do rejestru zabytków lub nie wyszczególnionego w decyzji wpisującej zespół obiektów (ruchomych lub nieruchomych) do rejestru zabytków województwa mazowieckiego;
2. Złożenie wniosku przez podmiot nie uprawniony lub niedołączenie aktualnych dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania zabytkiem;
3. Brak oświadczenia współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na wystąpienie z wnioskiem o udzielenie dofinansowania (dotyczy współwłasności);
4. Niekompletne lub nieprawidłowe wypełnienie jakiegokolwiek pola w formularzu wniosku;
5. Brak wymaganego załącznika do wniosku lub załącznik nieaktualny lub obarczony błędami;
6. Brak uwierzytelnionych kopii dokumentów, w tym nieopieczętowanie i nieopisanie załączników za zgodność z oryginałem i brak daty uwierzytelnienia;
7. Brak pieczęci instytucji lub podpisów osób upoważnionych pod wnioskiem i na załącznikach;
8. Brak autoryzacji kosztorysu przez osoby uprawnione;
9. Brak przedmiaru robót przy kosztorysie wstępnym (inwestorskim);
10. Niezgodność z zakresem zadań kwalifikowanych wymienionych w zarządzeniu i art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
11. Przekroczenie limitu trzech wniosków określonych w § 4 ust. 4 regulaminu;
12. Złożenie wniosku po terminie.

Jakie przepisy regulują przyznawanie dotacji?

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r., poz. 2187);
2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. poz. 1674);

Regulamin
Wniosek o udzielenie dotacji
Wzór umowy na przyszłe prace
Wzór umowy na prace wykonane
Zarządzenie
 

Kolejny wpis na Mazowszu

wtorek, 23 stycznia 2018 10:42

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków dawnej oficyny dworskiej majątku Zamajdan-Olszyny pochodzącej z pocz. XX wieku, położonej w miejscowości Majdan przy ul. Al. gen. Grota Roweckiego 7, z uwagi na zachowane wartości historyczne i naukowe.

Parterowa oficyna mieszkalna stanowi część zespołu dworsko-parkowego Zamajdan-Olszyny, którego właścicielami od końca XIX wieku byli Leon i Kazimiera Chrzanowscy, obejmującego zachowany do dziś dwór, wyremontowany i częściowo odtworzony w końcu lat 60. XX wieku, zespół folwarczny, którego jedyną pozostałością jest przedmiotowy budynek oraz park.

W 1928 roku majątek formalnie stał się własnością córki założycieli Olszyn, Haliny Królikowskiej z Chrzanowskich. Oficyna pełniła funkcję dodatkowego domu gościnnego dla licznie przybywających do Olszyn krewnych i przyjaciół rodziny, w tym intelektualistów i ludzi kultury. Częstym gościem w majątku był płk Stefan Rowecki, brat cioteczny Haliny Królikowskiej. Podczas wojny budynek oficyny, jako miejsce ustronne stał się, obok dworu, schronieniem dla wielu osób związanych z konspiracją, mieszkańców pobliskich wsi i miejscowości oraz żydowskich uciekinierów z gett w Falenicy i Otwocku. Po kapitulacji stolicy do Olszyn dotarł płk Rowecki, wówczas dowódca Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, wycofujący się spod Tomaszowa Lubelskiego wraz z dwoma żołnierzami. Jednocześnie jesienią 1939 roku za pośrednictwem Roweckiego w oficynie został ulokowany gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski „Torwid” i przebywał tu od 8 listopada 1939 r. przez około dwa miesiące. Spotkanie do jakiego doszło między Tokarzewskim a Roweckim oraz prawdopodobnie ich wspólny pobyt w olszyńskim majątku w końcu roku 1939, zaowocowały wypracowaniem podstaw organizacji państwa polskiego w warunkach konspiracji. Ponadto, 4 marca 1942 roku pod pretekstem uczczenia imienin Kazimiery Chrzanowskiej, „Grot” spotkał się w Olszynach z Zofią Kossak-Szatkowską współtwórczynią Rady Pomocy Żydom „ŻEGOTY”, czyniąc ustalenia dotyczące przyszłego kształtu organizacji.

W czasie okupacji w Olszynach schronienie znajdowali także inni członkowie konspiracji i przyjaciele rodziny, w tym Maria Rodziewiczówna z Jadwigą Skirmunttówną (w 1942 roku). Halina Królikowska dzięki swemu zaangażowaniu w działalność konspiracyjną i sprawy społeczne uzyskała szereg odznaczeń.

Te i inne fakty zostały udokumentowane w licznych publikacjach – artykułach, wspomnieniach oraz w opracowaniach biograficznych. Od 1994 roku upamiętnia je także tablica, zamontowana na elewacji budynku. Tablicę o analogicznej treści umieszczono również przy dworze.

Oficyna stanowi obiekt murowany, parterowy, na wysokim podpiwniczeniu, zaopatrzony w przybudówki, obecnie o częściowo zatartym kontekście przestrzennym z uwagi na podział dawnego majątku. Budynek przetrwał w niemal niezmodyfikowanym kształcie, a zachowana w wysokim stopniu dawna substancja budowlana i wyposażenie obejmuje m.in. okna ościeżnicowe z wewnętrznymi okiennicami oraz dawną stolarkę drzwiową.

Budynek posiada walor dokumentacyjny, jako pozostałość po zabudowaniach folwarcznych zespołu dworskiego rodziny Chrzanowskich, stanowiąc zarazem pamiątkę patriotycznego zaangażowania właścicieli Olszyn, niosących pomoc i oferujących bezpieczny azyl potrzebującym, zarówno w trudnych warunkach wojny, jak również tuż po jej zakończeniu.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Strona 10 z 265

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g