Oświadczenie w sprawie wstrzymania prac rozbiórkowych przy budynku Rotundy w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Barbara Jezierska oświadcza, że 9 marca 2017 roku przedstawiła już następujące stanowisko w sprawie zachowania ww. budynku.

• Realizacja projektu architektów Bartłomieja Gowina i Krzysztofa Siuty - wyłonionego w międzynarodowym konkursie, zakładającego odtworzenie pierwotnej formy zdegradowanego technicznie obiektu - jest w pełni racjonalnym i odpowiedzialnym rozwiązaniem, respektującym powszechną opinię o konieczności zachowania Rotundy jako istotnego elementu Ściany Wschodniej.

• Stołeczny Konserwator Zabytków uzgadniając rozbiórkę Rotundy słusznie skupił się na stanie faktycznym, zaznaczając iż „konstrukcja budynku nie jest oryginalna i powstała w wyniku odbudowy obiektu po zniszczeniu, jakiemu uległ on w 1979 roku, po wybuchu gazu” (postanowienie z 20 stycznia 2015 roku). Skalę zniszczeń obrazują zdjęcia, ogólnodostępne w Internecie. Podważają one opinię p.o. Stołecznego Konserwatora Zabytków – Michała Krasuckiego o wysokim stopniu zachowania oryginalnej substancji budowlanej obiektu.

Jednocześnie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ) informuje, że:

• Zgodnie z artykułem 46 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzja p.o. Stołecznego Konserwatora Zabytków z 16 marca 2017 roku o wstrzymaniu prac rozbiórkowych wygasa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia jeśli w tym czasie MWKZ nie rozpocznie z urzędu procedury administracyjnej w sprawie wpisu do rejestru zabytków. Procedura ta nie wymaga wniosku Stołecznego Konserwatora Zabytków, ani żadnych innych podmiotów.

• Uwidoczniona rozbieżność stanowisk MWKZ oraz p.o. Stołecznego Konserwatora Zabytków jest wyłącznie elementem gry medialnej, zmierzającej do wykreowania „konfliktowej” postawy wojewódzkiego konserwatora zabytków, czego przykład można znaleźć w artykule.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g