Konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki...

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
ogłasza konkurs otwarty

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na podstawie art. 11 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688)

Zakończenie naboru: 06.08.2019 r.
Termin realizacji zadania: 15.11.2019 r.


Zapraszamy do udziału!


1. Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w WUOZ
Pobierz plik Ogloszenie_o_konkursie.pdf

2. Załącznik nr 1 – Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
Pobierz plik Zalacznik1.pdf

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
Pobierz plik

Komunikat MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
Pobierz plik

Drugi Komunikat MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
Pobierz plik

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.
Pobierz plik

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g