Cerkiew w Kazuniu Nowym zabytkiem

środa, 23 lipca 2014 10:30

Obiekt, wzniesiony na początku XX wieku, został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości historyczne i artystyczne.

Cerkiew w Kazuniu, stanowiąca integralny element założenia obronnego, jest w skali kraju unikalnym przykładem zachowanego obiektu sakralnego, związanego z twierdzą (tutaj Twierdzą Modlin) – ponadto w niezmienionym kontekście przestrzennym. Jest przy tym jedną z nielicznych cerkwi pułkowych, które przetrwały w oryginalnym – pomijając zniszczenia – kształcie ścian zewnętrznych. Zubożenie bryły, wynikające z usunięcia kopuły i wieży oraz zredukowanie gzymsu nie wpływa na ocenę zachowanych wartości. Należy podkreślić, że na podstawie zachowanych przekazów ikonograficznych możliwa jest rekonstrukcja utraconych elementów architektury. Obiekt, który przed stu laty był niepożądanym znakiem panowania zaborcy, obecnie stanowi cenne świadectwo historii oraz ślad wielokulturowości społeczeństwa ziem dawnej Rzeczpospolitej.

Cerkiew jest położona na terenie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego decyzją z 29 listopada 1966 roku, obejmującą prawną ochroną fortyfikacje Przedmościa Kazuńskiego (inaczej Przyczółka Mostowego), będącego częścią Twierdzy Modlin.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków