Kapliczka słupowa we wsi Stare Glinki w pow. makowskim w rejestrze


Murowana kapliczka znajduje się na terenie gruntów ornych dawnego majątku książąt Woronieckich, w odległości około 200 metrów od granic dawnego założenia dworsko-parkowego. Historia jej wystawienia związana jest zapewne z walkami narodowowyzwoleńczymi czasu zaborów, choć funkcjonują trzy różne wersje okoliczności i czasu jej powstania. Przekazy ustne wiążą ją z przemarszem wojsk napoleońskich w 1812 roku, upamiętnieniem powstania listopadowego i co najbardziej prawdopodobne, z wydarzeniami z 1863 roku. Miałaby wskazywać miejsce potyczki, podczas której oddział kozacki zabił siedmiu powstańców. Za tym ostatnim, może przemawiać jej lokalizacja w oddaleniu od szlaków komunikacyjnych. Kapliczka została ufundowana przez rodzinę książąt Woronieckich.

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków ze względu na czas powstania oraz zachowane wartości historyczne i kulturowe dla lokalnej społeczności.

 

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g