Nowy konserwator zabytków

środa, 22 marca 2017 15:20

Wojewoda Zdzisław Sipiera w uzgodnieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków, powołał Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Został nim profesor Jakub Lewicki. Zastąpił na tym stanowisku Barbarę Jezierską, która pełniła obowiązki od lutego 2016 roku.

Jakub Lewicki jest profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i kierownikiem Zakładu Konserwacji Zabytków i Ochrony Krajobrazu w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, gdzie wykłada konserwację zabytków oraz historię architektury.

Autor książek i ponad 140 artykułów naukowych w wydawnictwach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz ponad 120 niepublikowanych opinii i opracowań konserwatorskich. Wygłosił blisko 100 referatów na sesjach naukowych.

Profesor Jakub Lewicki jest członkiem ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), Przewodniczącym Komisji Ochrony i Konserwacji Architektury Modernistycznej ICOMOS, Wiceprezesem Sekcji Polskiej DOCOMOMO (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement), członkiem organizacji krajowych: Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Istotna jest działalność profesora Jakuba Lewickiego jako Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie: architektura i budownictwo, specjalizacja architektura nowożytna; ocena wartości i konserwacji architektury historyzmu i modernizmu (lata 2008–2012) oraz ocena badań i konserwacji architektury; ocena wartości zabytkowej architektury pod kątem wpisu do rejestru lub ewidencji zabytków (obecnie).

W dziedzinie pracy dydaktycznej największe osiągnięcie Jakuba Lewickiego stanowiło stworzenie nowego profilu kształcenia łączącego ochronę zabytków i ochronę przyrody – kierunku Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Jest to połączenie kształcenia dwóch dziedzin nauki - ochrony zabytków i ochrony przyrody.

Jakub Lewicki ukończył konserwatorstwo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, łącząc je ze studiami na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

Stopień doktora otrzymał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 1 czerwca 1999 r., a doktora habilitowanego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej 10 stycznia 2007 r. Tytuł profesora uzyskał postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy 12 września 2016 r.

Wykładał m.in.: historię architektury na kierunku architektura na Politechnice Warszawskiej, konserwację zabytków i historię architektury na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Był też Dyrektorem Instytutu Architektury i Urbanistyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie do 1 marca 2017 r., kiedy złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Jakub Lewicki jest żonaty i ma bliźnięta. Interesuje się podróżami, kolekcjonerstwem ceramiki i regularnie pływa.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Oświadczenie w sprawie wstrzymania prac rozbiórkowych przy budynku Rotundy w Warszawie

piątek, 17 marca 2017 15:17

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Barbara Jezierska oświadcza, że 9 marca 2017 roku przedstawiła już następujące stanowisko w sprawie zachowania ww. budynku.

• Realizacja projektu architektów Bartłomieja Gowina i Krzysztofa Siuty - wyłonionego w międzynarodowym konkursie, zakładającego odtworzenie pierwotnej formy zdegradowanego technicznie obiektu - jest w pełni racjonalnym i odpowiedzialnym rozwiązaniem, respektującym powszechną opinię o konieczności zachowania Rotundy jako istotnego elementu Ściany Wschodniej.

• Stołeczny Konserwator Zabytków uzgadniając rozbiórkę Rotundy słusznie skupił się na stanie faktycznym, zaznaczając iż „konstrukcja budynku nie jest oryginalna i powstała w wyniku odbudowy obiektu po zniszczeniu, jakiemu uległ on w 1979 roku, po wybuchu gazu” (postanowienie z 20 stycznia 2015 roku). Skalę zniszczeń obrazują zdjęcia, ogólnodostępne w Internecie. Podważają one opinię p.o. Stołecznego Konserwatora Zabytków – Michała Krasuckiego o wysokim stopniu zachowania oryginalnej substancji budowlanej obiektu.

Jednocześnie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ) informuje, że:

• Zgodnie z artykułem 46 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami decyzja p.o. Stołecznego Konserwatora Zabytków z 16 marca 2017 roku o wstrzymaniu prac rozbiórkowych wygasa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia jeśli w tym czasie MWKZ nie rozpocznie z urzędu procedury administracyjnej w sprawie wpisu do rejestru zabytków. Procedura ta nie wymaga wniosku Stołecznego Konserwatora Zabytków, ani żadnych innych podmiotów.

• Uwidoczniona rozbieżność stanowisk MWKZ oraz p.o. Stołecznego Konserwatora Zabytków jest wyłącznie elementem gry medialnej, zmierzającej do wykreowania „konfliktowej” postawy wojewódzkiego konserwatora zabytków, czego przykład można znaleźć w artykule.

 

Ponowne decyzje w sprawie MDM i pl. Narutowicza

środa, 15 marca 2017 16:07

Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisała 13 marca 2017 roku decyzje o wpisie do rejestru zabytków układu urbanistycznego oraz zespołu budowlanego Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej oraz o wpisie układu urbanistycznego pl. Narutowicza w Warszawie. W wyniku odwołań stron, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchylił poprzednie decyzje i przekazał je do ponownego rozpatrzenia MWKZ.

Zapraszam do zapoznania się z decyzjami MWKZ:

Decyzja o wpisie do rejestru zabytków układu urbanistycznego oraz zespołu budowlanego MDM
tutaj

Decyzja o wpisie do rejestru zabytków układu urbanistycznego pl. Narutowicza
tutaj

Decyzje nie są ostateczne. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


 

Strona 1 z 234

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g